Tỷ giá VPbank hôm nay

Tỷ giá VPbank hôm nay

USD Mua TM:
21 050.00
USD Mua CK:
21 070.00
USD Bán:
21 140.00
EUR Mua TM:
27 816.00
EUR Mua CK:
28 007.00
EUR Bán:
28 347.00
GBP Mua TM:
32 306.00
GBP Mua CK:
32 554.00
GBP Bán:
32 926.00
AUD Mua TM:
18 728.00
AUD Mua CK:
18 857.00
AUD Bán:
19 163.00
CHF Mua TM:
22 534.00
CHF Mua CK:
22 726.00
CHF Bán:
23 098.00
CAD Mua TM:
19 931.00
CAD Mua CK:
20 116.00
CAD Bán:
20 429.00
JPY Mua TM:
215.62
JPY Mua CK:
217.19
JPY Bán:
220.28
SGD Buy:
16 520.00
SGD Buy Transfer:
16 554.00
SGD Sell:
16 802.00
Ngày đăng: