Trái phiếu ở Việt Nam hiện nay là gì?

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.

Trái phiếu ở Việt Nam hiện nay có thể do chính phủ hay các doanh nghiệp phát hành. Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ.  Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu (trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vô danh). Trái chủ là người cho nhà phát hành vay và họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.

Trái phiếu ở Việt Nam hiện nay là gì?

Trái phiếu ở Việt Nam hiện nay gồm những loại nào?

Có rất nhiều cách phân loại trái phiếu. Dưới đây là một số cách phân loại trái phiếu ở Việt Nam hiện nay.

Phân loại theo người phát hành:

  • Trái phiếu chính phủ: chính phủ phát hành trái phiếu để huy động tiền nhàn rỗi trong dân và các tổ chức kinh tế, xã hội. Chính phủ luôn được coi là Nhà phát hành có uy tín nhất trên thị trường. Trái phiếu Chính phủ được coi là loại chứng khoán có ít rủi ro nhất.
  • Trái phiếu của doanh nghiệp:  là những trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành để tăng vốn hoạt động.

Phân loại theo lợi tức trái phiếu:

  • Trái phiếu có lãi suất cố định: là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm cố định tính theo mệnh giá.
  • Trái phiếu có lãi suất biến đổi: là loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ có sự khác nhau và được tính theo một lãi suất có sự biến đổi theo một lãi suất tham chiếu.
  • Trái phiếu có lãi suất bằng không: là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn.

Các đặc trưng cơ bản của trái phiếu ở Việt Nam hiện nay

Cũng như các loại trái phiếu ở các thị trường khác, trái phiếu ở Việt Nam hiện nay có một số đặc trưng cơ bản như sau:

  • Giá trị danh nghĩa của trái phiếu là giá trị ghi trên trái phiếu.
  • Lãi suất trái phiếu thường được ghi trên trái phiếu hoặc người phát hành công bố được gọi là lãi suất danh nghĩa.
  • Thời hạn của trái phiếu là khoảng thời gian từ ngày phát hành đến ngày người phát hành hoàn trả vốn lần cuối.
  • Kỳ trả lãi là khoảng thời gian người phát hành trả lãi cho người nắm giữ trái phiếu.
  • Giá phát hành là giá bán ra của trái phiếu vào thời điểm phát hành.

 Tin thị trường chứng khoán mới nhất

Cách mua cổ phiếu cho người mới bắt đầu gồm những bước nào?

Các hình thức chi trả cổ tức cố định là gì?

Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?