Phân tích cơ bản chứng khoán: Những điều nên biết.

Chứng khoán là một lĩnh vực kinh doanh tuân thủ nhiều quy tác và các học thuyết kinh tế, do đó, tính khoa học của “chơi chứng khoán” là hoàn toàn có thể khảng định.

Do đó, phân tích số liệu trong chứng khoán cũng như phân tích trong khoa học kinh tế vậy, người phân tích cần có kiến thức vừa đủ để có thể phân tích cơ bản chứng khoán, từ đó hiểu được điều số liệu và biếu đồ muốn nói để quyết định đầu tư.

Bài viết dưới đây sẽ là một bài sơ lược và tinh gọn nhất có thể về cách phân tích cơ bản trong chứng khoán.

Phân tích cơ bản chứng khoán là một quá trình nghiên cứu các con số

Tùy vào nhu cầu và trình độ cá nhân, chúng ta áp dụng các kỹ thuật và cách tiếp cận phân tích khác nhau.

Cách tiếp cận có thể là nghiên cứu từng chứng khoán riêng lẽ hoặc nghiên cứu cả danh mục đầu tư. Cho đến hiện nay, người ta đã đúc kết được 2 phương pháp đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến trên thế giới.

Đó chính là phân tích cơ bản chứng khoán và phân tích kỹ thuật chứng khoán. Nếu thành thục hai kỹ thuật này. Nhà đầu tư có thể mang lại những thành công lớn từ những số liệu mà doanh nghiệp cung cấp.

Do đó, phân tích số liệu trong chứng khoán cũng như phân tích trong khoa học kinh tế vậy, người phân tích cần có kiến thức vừa đủ để có thể phân tích cơ bản chứng khoán, từ đó hiểu được điều số liệu và biếu đồ muốn nói để quyết định đầu tư.

Phân tích cơ bản chứng khoán là phương pháp chỉ ra giá trị nội tại của cổ phiếu trên thị trường.

Giá trị nội tại (intrinsic value) được coi như là giá trị thực của công ty so với giá trị trên thị trường.

Các nhà phân tích cơ bản chứng khoán sẽ đo lường sự chênh lệch giữa giá trị thực của công ty với các chỉ tiêu tài chính như: Tiêu chuẩn doanh thu, rủi ro, lợi nhuận và dòng tiền.

Sự chênh lệch này chính là sự chênh lệch giữa giá trị công ty và thị trường, dựa vào mức độ chênh lệch mà nhà đầu tư có thể quyết định đầu tư hay không dựa trên các giả định (phải thỏa mãn mới đi tới phân tích) sau:

  1. Mối quan hệ giữa các yếu tố tài chính và giá trị của công ty có thể đo lường và tham số hóa.
  2. Mối quan hệ này ổn định trong một thời gian dài.
  3. Các sai lệch của mối quan hệ sẽ được điều chỉnh ở một thời gian thích hợp.

Ở đây ta lại thấy 2 yêu tố cần phân tích và đo lường đó là Giá trị và Các yếu tố tài chính.

Về giá trị: Đây là mục tiêu chính của phân tích cơ bản. Có thể dùng phân tích chiết khấu dòng tiền mặt hoặc sử dụng tỷ số giá trên thu nhập và một vài phương pháp khác.

Về Các yếu tố tài chính của doanh nghiệp: Có thể phân tích dựa trên:

  • Hoạt động kinh doanh của công ty
  • Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty
  • Khả năng lợi nhuận (hiện tại và ước đoán)
  • Nhu cầu đối với sản phẩm
  • Sức ép cạnh tranh và chính sách giá cả
  • Và một số nhân tố khác.

theo bethere.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: