Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Khái niệm cổ phiếu ưu đãi biểu đãi biểu quyết là gì được hiểu như sau. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty quy định.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và họ sẽ có những quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là gì?

Quyền của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là gì?

Sau khi tìm hiểu định nghĩa cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là gì, chúng ta sẽ đến với những quyền của cổ đông khi nắm giữ loại cổ phiếu này. Các quyền này được quy định tại khoản 2 Điều 116  Luật Doanh nghiệp:

  • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, với số phiếu biểu quyết theo Điều lệ công ty quy định.
  • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
  • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.
  • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.
  • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Ngoài quyền thì các cổ đông nên chú ý đến nghĩa vụ khi sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì. Các nghĩa vụ này bao gồm:

  • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.
  • Tuân thủ điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
  • Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
  • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 Tin thị trường chứng khoán mới nhất

Ý nghĩa các chỉ số chứng khoán trên sàn HSX là gì?

Ý nghĩa của các lệnh trong chứng khoán

Lợi ích và rủi ro của giao dịch chứng khoán online