Hàng hóa viện trợ không hoàn lại là gì, có thể bạn chưa biết?

Chắc hẳn nhiều người khi nghe đến hàng hoá viện trợ không hoàn lại vẫn cảm thấy mơ hồ, không phải ai cũng nắm rõ được. Vậy hàng hoá viện trợ không hoàn lại là gì, nó có tác hại hay lợi ích gì? Không hiểu nó có gì mà được nhiều doanh nghiệp quan tâm đến thế, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết của Bethere.vn để có được thông tin cần thiết nhé.

Hàng hóa viện trợ không hoàn lại là gì?

Trước tiên phải hiểu được hàng hóa viện trợ không hoàn lại là gì, hàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con ngưòi thông qua trao đổi, mua bán. Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, không kể nhu cầu đó được thỏa mãn trực tiếp hay gián tiếp.

Hàng hóa viện trợ không hoàn lại là gì, có thể bạn chưa biết?

Hàng hóa có thể có một hay nhiều giá trị sử dụng hay công dụng khác nhau. Số lượng giá trị sử dụng của một vật không phải ngay một lúc đã phát hiện ra được hết, mà nó được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa học, kỹ thuật. Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn vì giá trị sử dụng hay công dụng của hàng hóa là do thuộc tính tự nhiên của vật thể hàng hóa quyết định. Hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, hiện đại thì giá trị sử dụng càng cao.

Hàng hóa viện trợ không hoàn lại là gì, là viện trợ của các tổ chức thuộc hệ thống của Liên hợp quốc đều thực hiện dươi hình thức viện trợ không hoàn lại, ưu tiên cho các nước đang phát triển, có thu nhập thấp và không ràng buộc điều kiện chính trị một cách lộ liễu. Viện trợ thường tập trung vào các nhu cầu có tính chất xã hội (văn hoá, giáo dục, sức khoẻ, dân số, xoá đói giảm nghèo…).

Nếu viện trợ phát triển thì chủ yếu là cung cấp phòng thí nghiệm, cố vấn, chuyên gia và đào tạo, còn phần cung cấp thiết bị chiếm tỉ lệ thấp. Liên hợp quốc cấp vốn cho các tổ chức này hoạt động. Ngoài ra, các tổ chức này cũng vận động các nước công nghiệp phát triển tài trợ thêm vốn cho chương trình hoạt động cụ thể của mình.

Những lợi ích của hàng hóa viện trợ không hoàn lại là gì?

Hàng hóa viện trợ không hoàn lại nước ngoài được xem là một công cụ chính sách mà chủ thể viện trợ thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu nhất định. Do vậy, dù chủ thể viện trợ là quốc gia hay tổ chức quốc tế thì tính chất chính trị trong các mối quan hệ viện trợ vẫn tồn tại.

Tính chất chính trị này có thể được nhận thấy ở các điều kiện đi kèm mà chủ thể viện trợ đặt ra cho chủ thể nhận viện trợ. Ví dụ như có thể yêu cầu nước nhận viện trợ thực hiện một số chính sách kinh tế nhất định để đổi lại các khoản viện trợ. Ngoài ra trong nhiều trường hợp, viện trợ còn được thực hiện nhằm phục vụ những lợi ích kinh tế của chủ thể viện trợ.