Điều kiện và điều khoản để trái phiếu hoán đổi là gì?

Định nghĩa trái phiếu hoán đổi là gì được hiểu như sau: Trái phiếu được hoán đổi là trái phiếu phát hành lần đầu hoặc trái phiếu phát hành bổ sung được lựa chọn để hoán đổi cho các loại trái phiếu đang lưu hành.

Quy trình để trái phiếu hoán đổi là gì-đối với trái phiếu chính phủ

Đối với trái phiếu chính phủ thì thủ tục để trái phiếu hoán đổi là gì được bảo đảm thực hiện theo ba nguyên tắc sau đây:

  • Thực hiện theo phương án hoán đổi trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt
  • Đảm bảo nguyên tắc ngang giá trị theo giá thị trường, công khai, minh bạch trong việc hoán đổi
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định cụ thể tại Thông tư ban hành.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc hoán đổi trái phiếu được thực hiện theo hai phương thức:

  • Kho bạc Nhà nước phát hành loại trái phiếu mới có điều kiện, điều khoản do Kho bạc Nhà nước quyết định để hoán đổi cho các loại trái phiếu đang lưu hành.
  • Kho bạc Nhà nước phát hành bổ sung một khối lượng trái phiếu nhất định theo điều kiện, điều khoản của một loại trái phiếu đang lưu hành để hoán đổi cho một loại trái phiếu đang lưu hành khác.

Trái phiếu hoán đổi là gì?

Điều kiện và điều khoản để trái phiếu hoán đổi là gì?

Sau khi tìm hiểu về quy trình để trái phiếu hoán đổi là gì, chúng ta tiếp tục bàn về điều kiện và điều khoản hoán đổi.

Trái phiếu bị hoán đổi phải là loại trái phiếu đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và có kỳ hạn còn lại từ 1 năm trở lên và không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo tại thời điểm hoán đổi.

Đối với trái phiếu được hoán đổi là trái phiếu phát hành bổ sung thì phải đảm bảo điều kiện đây là loại trái phiếu đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và điều kiện, điều khoản của trái phiếu đang lưu hành.

Bộ Tài chính quyết định khung lãi suất chiết khấu để xác định giá trái phiếu bị hoán đổi và giá trái phiếu được hoán đổi trong từng đợt hoán đổi trái phiếu. Kho bạc Nhà nước đàm phán và thống nhất với chủ sở hữu trái phiếu về mức lãi suất chiết khấu nhưng phải đảm bảo nằm trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định.

Trái phiếu hoán đổi sẽ giúp giảm nghĩa vụ trả nợ lãi suất danh nghĩa của ngân sách nhà nước do hoán đổi các mã trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cao thành các mã trái phiếu có lãi suất thấp hơn, tăng quy mô mã các trái phiếu.

Để đảm bảo được khả năng trả nợ và hiệu quả trong việc sử dụng vốn giúp các chủ thể phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ của mình thì hoán đổi trái phiếu là cách tốt nhất.

 Tin thị trường chứng khoán mới nhất

Trái phiếu ở Việt Nam hiện nay là gì?

Cách mua cổ phiếu cho người mới bắt đầu gồm những bước nào?

Các hình thức chi trả cổ tức cố định là gì?